08/02/2023

KESEHATAN

𝘎𝘦𝘭𝘢𝘳 𝘍𝘰𝘳𝘶𝘮 𝘒𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘗𝘦𝘮𝘢𝘯𝘨𝘬𝘶 𝘒𝘦𝘱𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘜𝘵𝘢𝘮𝘢, 𝘉𝘗𝘑𝘚 𝘒𝘦𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘮𝘬𝘰 𝘉𝘢𝘵𝘢𝘮 𝘍𝘰𝘬𝘶𝘴 𝘗𝘦𝘮𝘦𝘯𝘶𝘩𝘢𝘯 𝘒𝘶𝘰𝘵𝘢 𝘗𝘉𝘐   Batam,...